Prijímacie konanie na výkonného riaditeľa OOCR Región GRON

PRIJÍMACIE KONANIE
NA VÝKONNÉHO RIADITEĽA OOCR REGIÓN GRON

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie pracovnej pozície: „Výkonný riaditeľ OOCR Región GRON“

Kvalifikačné predpoklady :

- stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie (zameranie na cestovný ruch, manažment, ekonomiku alebo marketing výhodou)
- prax v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, verejnej správy alebo marketingu: 2 roky
- skúsenosti s tvorbou projektov, žiadostí o granty výhodou

Znalosti:

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ)
- aktívna znalosť práce s MS Office, internet (napr. e-schránka, sociálne siete)
- vodičský preukaz skupiny B
- znalosť regiónu stredného Pohronia
- znalosť problematiky CR a legislatívnych predpisov najmä v oblasti CR (zákon č. 91/2010 Z.z.),

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť reprezentatívna osobnosť
- organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
- manažérske zručnosti
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Charakteristika funkcie:

- Výkonný riaditeľ je výkonným orgánom OOCR.
- Koná v mene OOCR vo veciach a v rozsahu určenom zákonom, stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
- Vypracúva návrhy plánu činnosti a rozpočtu, hospodári s majetkom OOCR.
- Pravidelne informuje predstavenstvo o hospodárení a činnosti OOCR.
- Je volený a odvolávaný valným zhromaždením na návrh predstavenstva.
- Zúčastňuje sa zasadnutí predstavenstva a valného zhromaždenia s poradným hlasom.
- Prezentuje, zastupuje a koná v mene OOCR.
- Komunikuje s členmi OOCR

Náplň práce:

- Vedie spolupracujúci tím a zodpovedá za výkony, motiváciu a náplne práce
- Zostavuje a realizuje koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu územia v pôsobnosti OOCR
- Vypracováva a realizuje ročný plán aktivít, rozpočet, zostavuje výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu (spracovanie štatistík) v území OOCR v spolupráci s členmi
- Spracováva reporty pre valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozornú radu
- Zodpovedá za plnenie plánu činnosti po obsahovej aj finančnej stránke a za výsledky činnosti OOCR Región GRON
- Pripravuje žiadosť o dotáciu s projektom na príslušné ministerstvo SR, podáva žiadosti o získanie iných finančných príspevkov a zabezpečuje dokladovanie a dokumentáciu pre účely vyúčtovania
- Spolupracuje s členskými subjektmi organizácie ako aj ďalšími aktérmi v oblasti cestovného ruchu (iné OOCR, KOCR, MDV SR, partneri v území, a pod.)
- Koordinuje marketingovú prezentáciu destinácie regiónu stredného Pohronia, tvorbu imidžových podkladov destinácie, tvorbu produktov
- Zabezpečuje PR regiónu, tvorbu propagačných materiálov, spravovanie sociálnych sietí regiónu a produktových línií, zabezpečuje prípravu itinerárov a realizáciu prezentácií destinácie: výstavy, roadshow, infocesty, a i.
- Pripravuje podklady pre mediálne výstupy, zabezpečuje monitoring správ o destinácii a organizácii
- Koordinuje a pomáha pri realizácii eventov OOCR, ako aj navrhuje nové

Zoznam požadovaných dokladov : 

- Štruktúrovaný profesijný životopis
- Motivačný list
- Vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu v regióne stredné Pohronie prezentujúceho sa pod značkou Región GRON (max. 2 strany formátu A4)
- Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijímacieho konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pre uchádzačov pozvaných na osobný pohovor:

- Fotokópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Pracovný úväzok: plný úväzok na dobu určitú počas zastupovania VR počas MD
Výška mzdy: 1100 EUR mesačne brutto
Miesto práce: Nová Baňa, územie pôsobnosti OOCR
Predpokladaný nástup: 1.5.2024, resp. podľa dohody

Žiadosť o zaradenie do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 20. marca 2024:

- mailom na adresu: riaditel@regiongron.sk, do predmetu správy uviesť: Prijímacie konanie VR
- poštou (prípadne osobne) s označením obálky: „Neotvárať - Prijímacie konanie VR OOCR Región GRON“ (rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu: OOCR Región GRON, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní telefonicky alebo e-mailom na prijímací pohovor. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na prijímacie konanie len vybraných uchádzačov.

Bližšie informácie: Mgr. Mária Veselá, riaditel@regiongron.sk, 0911 961 699

V Žarnovici, dňa 28.2.2024

Ing. Alena Kazimírová
predsedníčka predstavenstva
OOCR Región GRON

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram