Zabudnuté banské pamiatky na strednom Pohroní - časť 1.

Srdce stredného Pohronia – Región Gron, obklopujú mladovulkanické pohoria Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec a Vtáčnik, ktorých nerastné bohatstvo v podobe zlata či striebra už od dávna vzbudzovalo záujem.

Baníctvo má v pohoriach okolo Hrona bohatú históriu

Počiatky banskej činnosti v okolí Hrona siahajú do obdobia, kedy toto územie obývali starovekí Kelti. Tí získavali zlato ryžovaním z miestnych potokov alebo povrchovou ťažbou, po ktorej sa v obci Brehy v okolí Agraša a Liešnej doliny zachovali početné pingy (plytké lievikovité jamy). Podobné pingové polia z obdobia stredoveku môžeme nájsť aj na Hulíne, pozdĺž hrebeňa Chlm a samozrejme v okolí Novej Bane.

Intenzívnejší rozvoj banskej činnosti na strednom Pohroní nastal v súvislosti s nemeckou kolonizáciou v priebehu 13. – 14. storočia. V tomto období už povrchová ťažba drahých kovov prestávala byť efektívna a začínalo sa ťažiť pod zemským povrchom. Prvé bane na zlato boli známe už v roku 1331 v obci Rudno nad Hronom. Pre toto obdobie boli typické ručne razené štôlne – kresanice, s pravidelným obdĺžnikovým alebo lichobežníkovým profilom. Obdobie rozmachu baníctva trvalo približne do začiatku 15. storočia, kedy ťažba začala upadať a v období tureckých nájazdov a stavovských nepokojov takmer úplne zanikla.

Pozostatky po povrchovej ťažbe - Pingy v okolí Agraša

Banská činnosť sa v okolí Novej Bane začala opäť rozvíjať v prvej polovici 18. storočia. So zámerom postúpiť s ťažbou do väčšej hĺbky však nastali problémy s vytápaním baní spodnou vodou. Problémy s nedostatočným odvodňovaním banských diel vyriešil anglický mechanik Izák Potter, ktorý zostrojil a v roku 1724 zaviedol do prevádzky prvý ohňový stroj na európskom kontinente. V tomto období bolo s použitím pušného prachu vyrazených množstvo chodieb s oblúkovitým profilom, ktoré odkrývali nové rudné žily. Baníctvo na strednom Pohroní oficiálne zaniklo 17. mája 1887, kedy výnosom uhorského ministra financií zastavili posledné prieskumné práce.

Počas 550 rokov trvajúcej banskej činnosti vznikol v Novej Bani a okolí rozsiahly systém banských diel, z ktorých mnohé môžeme obdivovať dodnes. Existujú však aj také pamiatky, ktoré aj napriek svojmu významu zostávajú pre návštevníkov regiónu skryté. V nasledujúcom článku vám poodhalíme významné pamiatky po banskej činnosti v okolí obce Brehy.

Obec s bohatými náleziskami drahých kovov na brehu Hrona

Obec Brehy sa nachádza v okrese Žarnovica v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Obec s 1052 obyvateľmi sa rozkladá na ľavom brehu rieky Hron pod svahmi Štiavnických vrchov a počas svojej existencie sa preslávila bohatými náleziskami drahých kovov a tradičnými hrnčiarskymi výrobkami, ktoré boli známe v celom Uhorsku.

Štôlne Johan De Deo a povrchové dobývky v okolí Chlmu

V obci Brehy sa zachovali jedny z najstarších pozostatkov baníckej činnosti na strednom Pohroní. Najstaršie povrchové dobývky sa nachádzajú na žilách Priečna a Johan De Deo – Filipv okolí horského hrebeňa Chlm. Rôzne veľké pingy, sledné ryhy a povrchové dobývky z 13. až 14. storočia sa tiahnu od vrchu Hulín až do údolia Šlosberg. V závere údolia Šlosberg sa zachovali tri štôlne Johan De Deo, ktorých vznik sa datuje do 13. až 14. storočia. Dolná štôlňa sa nachádza v nadmorskej výške 460 m a v blízkosti ústia má typický lichobežníkový profil typický pre ručne razené banské diela, ktorý je však do veľkej výšky zaplavený vodou. Objemná halda pred štôlňou svedčí o značnej dĺžke banských chodieb, ktoré sa podľa starých banských máp napájajú na banské diela v Rudne nad Hronom.

Zaplavená Dolná štôlňa Johan De Deo v údolí Šlosberg

Od ústia dolnej štôlne sa smerom na východ kľukatí zachovaná banícka cesta, ktorá vedie k dnes už zasypanému ústiu Strednej štôlne. V nadmorskej výške 567 metrov sa nachádza vchod do Hornej štôlne, ktorý je však tiež zavalený. V blízkosti Hornej štôlne sa nachádza pôvodný prekop k podpovrchovým dobývkam na Priečnej žile, na ktorom sa dobre zachoval pôvodný lichobežníkový profil a na strope viditeľné znaky po ručnom razení. Tento neporušený profil štôlne môžeme označiť ako reprezentatívnu ukážku tunajšieho stredovekého baníctva. V blízkosti vchodu sa v skalnej stene zachoval nápis z roku 1736 s názvom bane a symbolom kladiva.

Objekty v Liešnej doline a v okolí hrebeňa Agraš

Ďalšie zachované banské pamiatky v obci Brehy sa nachádzajú v Liešnej doline. Najdostupnejšími sú banské diela na žile Gottes Gabe, ktorá je najzápadnejšou žilnou štruktúrou pukaneckého rudného ložiska. Dolná štôlňa Gottes Gabe sa nachádza v Liešnej doline v nadmorskej výške 449 metrov a na jej halde je postavená poľovnícka chata, ktorá je prístupná autom po lesnej ceste. Vyššie položená Stredná štôlňa sa nachádza v údolí pod Agrašom a slúži ako zdroj pitnej vody pre obec. Tesne pod vrcholom Agrašu sa nachádza ešte posledná, Horná štôlňa na žile Gottes Gabe a ďalšie tri štôlne razené na žile Nussbaum. V závere Chotárnej dolinky sa nachádza ústie štôlne Ladislav. Vo zvyškoch suti tu môžete nájsť kryštály kremeňa či ametystu. Ústie štôlne je otvorené, spočiatku mierne zaplavené vodou. Vo viacerých čelbách sú zachované zvyšky žily Ladislav.

Severovýchodne od kóty Agraš sa v okolí hlavného hrebeňa nachádza veľké množstvo povrchových banských diel, ktoré sledujú mohutný východ rudnej žily Viktória na zemský povrch. Oblasť je dostupná pešo po modrej turistickej značke, ktorá vedie hlavným hrebeňom. Terén s hlbokými pingami tesne vedľa seba pripomína mesačnú krajinu a lokalita predstavuje jedinečnú ukážku dávnej povrchovej ťažby rúd zlata a striebra v regióne stredoslovenských neovulkanitov.

Na záver by sme vás radi upozornili, že banské pamiatky sú prístupné len na vlastnú zodpovednosť a pri návšteve treba dbať na zvýšenú opatrnosť! V nasledujúcej časti článku vám predstavíme banské pamiatky na druhej strane masívu Chlm, v obci Rudno nad Hronom.

Zdroj: Konečná, K., Medveď B. – Bedeker Nová Baňa a okolie

Podobné články

Copyright © 2022 · Región GRON
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram